Dự án

Nhà máy PHA Việt Nam

Chi tiết dự án

 Khu CN Deep C2A, Khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng

Các dự án khác